GVC.TS. Nguyễn Thị Mai Anh


Giảng dạy: Quản trị marketing I và II, Marketing dịch vụ I và II, Nghiên cứu marketing I và II, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh I và II, Anh văn chuyên ngành QTKD và Marketing.

Nghiên cứu: QTKD, Marketing và Năng lượng. 

GVC.TS. Ngô Trần Ánh
 

Giảng dạy: Marketing cơ bản, Quản trị marketing I và II.

Nghiên cứu: Marketing và QTKD. 

GVC.Ths. Nguyễn Tiến Dũng

Giảng dạy: Marketing cơ bản, Quản trị marketing, Nghiên cứu marketing, Hành vi người tiêu dùng, Quản trị thương hiệu, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Phân tích dữ liệu, Anh văn chuyên ngành QTKD và Marketing.

Nghiên cứu: Thương hiệu và Marketing.  

Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa 

 

Giảng dạy: Marketing cơ bản và Marketing dịch vụ.

Nghiên cứu: Marketing và QTKD.  

GVC.Ths. Lê Văn Hoà  


Giảng dạy: Thống kê ứng dụng và Phân tích hoạt động kinh doanh.

Nghiên cứu: QTKD. 

GVC.TS. Phạm Thị Thanh Hồng
  

Giảng dạy: Hệ thống thông tin quản lý, Thương mại điện tử, Quản trị marketing

Nghiên cứu: QTKD và Marketing.  

Ths. Phạm Thị Thanh Hương
 
  

Giảng dạy: Marketing cơ bản, Anh văn chuyên ngành QTKD và Marketing.

Nghiên cứu:  Marketing và QTKD. 

Ths. Trần Thị Hương
 
  

Giảng dạy: Phân tích hoạt động kinh doanh, Thống kê ứng dụng.

Nghiên cứu: QTKD và Chất lượng. 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh
 
  

Giảng dạy: Marketing cơ bản, Marketing dịch vụ I và II, Marketing quốc tế, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh I và II.

Nghiên cứu: Marketing và Du lịch. 

Ths. Phan Văn Thanh 
 
  

Giảng dạy: Marketing cơ bản, Thương mại điện tử, Truyền thông marketing, Hệ thống thông tin quản lý.

Nghiên cứu: QTKD, Marketing và Thương mại điện tử.  

Make a Free Website with Yola.