Tài liệu hướng dẫn
phần kinh tế của đồ án tốt nghiệp ngành kỹ thuật
HDDAphanKTe v3.pdf HDDAphanKTe v3.pdf
Size : 0.327 Kb
Type : pdf
Tài liệu hướng dẫn đồ án tốt nghiệp khối ngành kinh tế và
quản trị kinh doanh 
Quydinh DATN - KhoaKTQL 2005.doc Quydinh DATN - KhoaKTQL 2005.doc
Size : 0.063 Kb
Type : doc
HuongdanDATN_NguyenTienDung 2011.pdf HuongdanDATN_NguyenTienDung 2011.pdf
Size : 517.959 Kb
Type : pdf
NVTKTN.doc NVTKTN.doc
Size : 34.5 Kb
Type : doc
Huong dan BV DATN.pdf Huong dan BV DATN.pdf
Size : 0.132 Kb
Type : pdf
Một số đồ án tốt nghiệp đã bảo vệ phân theo dạng đề tài 
DATN Chatluong TC M10 NguyenThiBichThuan.pdf DATN Chatluong TC M10 NguyenThiBichThuan.pdf
Size : 1574.359 Kb
Type : pdf
DATN Hieuqua B2-K23 BaoHoa 2011.pdf DATN Hieuqua B2-K23 BaoHoa 2011.pdf
Size : 1154.28 Kb
Type : pdf
DATN Hieuqua B2-K23 BaoHoa Slide 2011.pdf DATN Hieuqua B2-K23 BaoHoa Slide 2011.pdf
Size : 980.585 Kb
Type : pdf
DATN Marketing-mix K51M NguyenQuangHanh 2011.pdf DATN Marketing-mix K51M NguyenQuangHanh 2011.pdf
Size : 1552.745 Kb
Type : pdf
DATN Tieuthu K51M NguyenVanHai 2011.pdf DATN Tieuthu K51M NguyenVanHai 2011.pdf
Size : 1809.425 Kb
Type : pdf
DATN Taichinh B2-HP-K15 QuachTrongNghia 2009.pdf DATN Taichinh B2-HP-K15 QuachTrongNghia 2009.pdf
Size : 1859.625 Kb
Type : pdf
Make a Free Website with Yola.