Logo chuẩn của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, được ban hành kèm theo Quyết định số: 266/QÐ-ÐHBK-KHCN ngày 13 tháng 01 nãm 2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

http://www.hut.edu.vn 


Logo chuẩn của Khoa Kinh tế và Quản lý,
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

http://www.fem.hut.edu.vn


Logo của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Sáng tạo Công nghệ (Center for Technology Innovation), trực thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Logo 2010 của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam, trực thuộc Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam.

http://www.arti.edu.vn 


Make a Free Website with Yola.