Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp 
HuongdanTTTN ver2011.pdf HuongdanTTTN ver2011.pdf
Size : 318.813 Kb
Type : pdf
CauhoiTTTNvaHDtraloi ver2011.pdf CauhoiTTTNvaHDtraloi ver2011.pdf
Size : 226.086 Kb
Type : pdf
HD sap xep TLTK.pdf HD sap xep TLTK.pdf
Size : 53.916 Kb
Type : pdf
LichtrinhTTTN.pdf LichtrinhTTTN.pdf
Size : 139.224 Kb
Type : pdf
Một số báo cáo thực tập tốt nghiệp đã bảo vệ 
BCTTTN B2-HN-K29 DoThiBaoHoa 2010.pdf BCTTTN B2-HN-K29 DoThiBaoHoa 2010.pdf
Size : 860.793 Kb
Type : pdf
BCTTTN B2-HP-K15 QuachTrongNghia 2009.pdf BCTTTN B2-HP-K15 QuachTrongNghia 2009.pdf
Size : 2571.933 Kb
Type : pdf
BCTTTN B2-SG-K1 TrinhThiVanAnh 2006.pdf BCTTTN B2-SG-K1 TrinhThiVanAnh 2006.pdf
Size : 241.026 Kb
Type : pdf
BCTTTN CQ K49-MKT NguyenHoangThang 2009.pdf BCTTTN CQ K49-MKT NguyenHoangThang 2009.pdf
Size : 1402.3 Kb
Type : pdf
BCTTTN CQLK DHQuyNhon BuiCongLuc 2005.pdf BCTTTN CQLK DHQuyNhon BuiCongLuc 2005.pdf
Size : 310.332 Kb
Type : pdf
Make a Free Website with Yola.